DDA a uzależnienia (hazard)

RAMOWY PLAN TERAPII 
( oprócz terapii indywidualnej zalecany jest kontakt z grupą hazardzistów pracująycych nad powrotem do zdrowia np. mitingi Anonimowych Hazardzistów)

 

 

 • Czy jestem hazaradzistą ? badanie własnych zachowań

  W jakim miejscu gotowości do pracy nad nałogiem się znajduję?

   

  Cel: Nabycie umiejętności rozpoznawania własnego etapu gotowości do rezygnacji z nałogowych zachowań z uwrażliwieniem że etap ten jest zmienny (na podstawie modelu Prohaska, DiClemente

   

  Cel: Rozpoznanie swojej sytuacji pod kątem uzależnienia, badanie własnych doświadczeń związanych z uzależnieniem wzmacnianie obiektywnego spojrzenia na problem swojego grania

Zadanie domowe : Wypełnienie ankiety służącej do autodiagnozy uzależnienia Omówienie wyników ankiety.

 

 • Korzyści i straty analiza zachowań hazardowych

 

Cel: Rozpoznanie efektów nałogu podtrzymujących uzależnieniowe zachowania oraz takich, które stanowią negatywne konsekwencje.

Zadanie domowe: sporządzenie własnego bilansu zysków i strat.

Badanie wątpliwości  w stosunku do grania i utrzymywania abstynencji od grania 

Cel: Rozpoznanie i nabycie gotowości do rezygnacji z nałogowych zachowań

Omówienie pułapek utknięcia na etapie kontemplacji tj. poszukiwanie absolutnej pewności, czekanie na magiczny moment, myślenie życzeniowe, przedwczesne działanie (próba zmian na pół gwizdka”). Praca w oparciu o propozycje wg Prochaska, Norcross, DiClemente.

Zadania domowe :

 analiza własnych przykładów hamujących zmianę,

ocena własnego poziomu gotowości po uzyskanym wglądzie (motywacja do zmiany typu chętny, zdolny, gotów czyli chcę, mogę, będę…). W oparciu o dialog motywujący.

 • Rozpoznawanie chęci grania (głód hazardowy”)

 

Cel: Uzyskanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z chęcią grania.

Wprowadzenie dzienniczka głodu hazardowego

Zadanie: codzienne wypełnianie dzienniczka głodu hazardowego i monitoring poprzez informowanie o objawach na zajęciach terapeutycznych.

 

 • Czynniki spustowe hazardowego grania (wyzwalacze zewnętrzne i wewnętrzne)

 

Cel: Nabycie umiejętności rozpoznania własnych sytuacji związanych z hazardem

 

stworzenie własnych list wyzwalaczy zewnętrznych i wewnętrznych,

 

 

 • Sposoby radzenia sobie z indywidualnymi wyzwalaczami grania.

 

Cel: Nabycie umiejętności radzenia sobie z wyzwalaczami zewnętrznymi poprzez ich unikanie bądź ograniczenie ich wpływu na podstawie indywidualnych programów zapobiegawczych. Rozpoczęcie nauki radzenia sobie z wyzwalaczami wewnętrznymi, które zostanie pogłębione na drugim etapie dotyczącym treningu umiejętności społecznych)

metody poznawczo behawioralne (HALT, lista zaleceń dla zdrowiejących hazardzistów, autodiagnoza kontrolowania środowiska)

omówienie pułapek na etapie działania wg Prochaska, Norcross, DiClemente oraz przeciwwarunkowanie czyli znajdowanie zdrowych substytutów zachowań problemowych co wg autorów jest jednym z najsilniej działających procesów dostępnych dla ludzi zmieniających swoje problemowe zachowania.

Zadania: sporządzenie indywidualnych programów z zakresu przeciwwarunkowani plus  autodiagnoza przeciwwarunkowania (zalecane sporządzanie cyklicznie);

 

 • Nagradzanie pozytywnych zachowań dotyczących zdrowienia z uzależnienia od hazardu.

 

Cel: Poznanie i stosowanie technik wzmacniających zmianę, pogłębiających utrzymywanie motywacji do zmiany na wysokim poziomie.

 

Zadania: Stworzenie indywidualnego planu nagradzania, cykliczna autodiagnoza nagradzania.

 

 • Temat: Budowanie i rozszerzanie systemów wsparcia, szukanie alternatywnych do hazardu sposobów spędzania wolnego czasu

 

Cel: Nabycie umiejętności szukania wsparcia w trudnych sytuacjach, odnalezienie alternatywnego do hazardu sposobu spędzania wolnego czasu

Analiza  swojej sieci wsparcia i jej wzmacnianie.

Uczestnictwo w mityngu AH i omówienie tej formy wsparcia w swoim procesie leczenia

 

 • Historia uzależnienia.

 

Cel: Uporządkowanie informacji o własnym uzależnieniu.

do obejrzenia film : Hazardzista reż. R. Kwietniewski oraz omówienie filmu. Zadanie domowe: opis własnego procesu uzalenienia i omówienie

 

 • Psychika czyli co to są myśli, uczucia, zachowania? Wprowadzenie do dzienniczka uczuć.

 

Cel: Nabywanie umiejętności pozwalających na rozróżnienie podstawowych zjawis

Zadanie: prowadzenie dzienniczka uczuć.

 

 • Mity hazardzistów na temat szczęścia i jego braku

 

Cel: Rozpoznanie i obalenie indywidualnych fałszywych wierzeń i przesądów na temat szczęścia i pecha w gra

Zadanie: wypisanie swoich mitów, które prowadziły i mogłyby dalej prowadzić do grania.

 

 • Jak nałogowe granie zniekształca odbiór rzeczywistości przez człowieka. System Iluzji i Zaprzeczania w uzależnieniu od hazardu.

 

Cel: Rozpoznawanie nałogowych przekonań oraz sposobów działania wzmacniających nałogowe przekonania.

 

Zadanie domowe: poszukiwanie własnych przekonań, służących utrzymywaniu nałogu.

 

 • Jak nałogowe granie zmienia życie emocjonalne człowieka mechanizm nałogowej regulacji uczuć.

 

Cel: Rozpoznanie wpływu grania na emocji

kwestionariusz wpływu grania na emocje wg Aleksandra Derwich Nowak Patologiczny hazard.

Zadanie: przykłady wpływu grania na emocje

 

 • Jak nałogowe granie uszkadza osobowość człowieka mechanizm rozpraszania ja.

 

Cel: Rozpoznanie wpływu grania na osobowość.

Metody pracy: kwestionariusz wpływu grania na osobowość wg Aleksandra Derwich Nowak Patologiczny hazard.

 

 • Zarządzanie budżetem domowym

 

Cel: Zwiększenie umiejętności w zakresie optymalnego zarządzania budżetem domowym

Zadanie: Zrobienie bilansu budżetu domowego w oparciu o zasadę Eisenhowera.

 

 • Praca na   tzw. Przewodnikach  Samopoznania

Konfrontacja ze skutkami nałogowego grania w obszarze relacji rodzinnych, społecznych, pracy zawodowej, zdrowia, samopoczucia i obrazu siebie wg przewodnika samopoznania.

 

Cel: Poszerzenie wglądu w destrukcję wynikającą z zachowań hazardowych, urealnienie wpływu grania na najważniejsze sfery życiu, osłabienie działania mechanizmu systemu iluzji i zaprzeczania, wzmocnienie motywacji do zmiany.

Zadania: przykłady wpływu grania na poszczególne sfery życia.

 

 • Moje cele i wartości

Cel: Poszerzenie wglądu w destrukcję wynikającą z nałogowego grania w obszarze wartości i realizacji celów życiowych. Wzrost samoświadomości w obszarze zdrowych celów i wartości, którymi pacjent chce się kierować w swoim życiu.

 

Zadanie: przykłady wpływu grania na realizację celów życiowych oraz na wartości.

 

 • Jak radzić sobie z sytuacjami podwyższonego ryzyka?

 

Cel: Nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji, stanowiących zagrożenie powrotem do nałogowych zachowań. Wyłonienie sytuacji wysokiego ryzyka na obecnym etapie leczenia. Stworzenie planu radzenia sobie w sytuacjach podwyższonego ryzyka.

Sygnały wskazujące na nawrót.  Tworzenie mapy sytuacji ryzykownych I opracowywanie indywidualnych planów rdzenia sobie w sytuacjach zwiększonego ryzyka.

Zadanie: List do siebie w sytuacji podwyższonego ryzyka.

 

 • Zdrowe życie

 

Cel: Zwiększenie samoświadomości w zakresie stopnia utrzymywania zdrowej równowagi pomiędzy poszczególnymi obszarami życia. Nauka dbałości o siebie w tym zakresie celem umocnienia abstynencji od hazardu.